Önéletrajzok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Az AMBI LIGHT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 99.; cégjegyzékszám: 01-09-936668; e-mail cím: adatkezeles@ambilight.hu; telefonszám: +36 70 635 6808; „AMBI LIGHT Kft.”) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön önéletrajzát, amelyet Ön az AMBI LIGHT Kft. részére megküld, anélkül, hogy az önéletrajzát meghatározott állláshirdetésre nyújtaná be.

1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő
Az önéletrajzában szereplő személyes adatok kezelésére az AMBI LIGHT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 99.; cégjegyzékszám: 01-09-936668) jogosult.

Az AMBI LIGHT Kft.-nél az Ön által megadott személyes adatokhoz a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: a társaság ügyvezetője. Az AMBI LIGHT Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja
Az AMBI LIGHT Kft. az önéletrajza megküldése során megadott személyes adatokat új munkavállaló kiválasztása és munkakör betöltése céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet az önéletrajza elektronikus vagy postai úton történő megküldésével vagy személyes átadásával ad meg.

Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztató az AMBI LIGHT Kft. honlapján a karrier menüpont alatt érhető el.
Kérése esetén, az AMBI LIGHT Kft. az önéletrajza személyes átadásakor papíralapon a rendelkezésére bocsátja az önéletrajza kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztatót.

3. Személyes adatok címzettjei
Az önéletrajzában szereplő személes adatokat az AMBI LIGHT Kft. a HR feladatokat ellátó munktárs részére továbbítja.

4. Az adatkezelés időtartama
Az AMBI LIGHT Kft. az önéletrajza megküldésével megadott személyes adatokat önéletrajza megküldésétől kezdődően az önéletrajza megküldésétől számított két évig kezeli annak érdekében, hogy az időközben kiírásra kerülő pozíciók esetén figyelembe tudja venni.

Az AMBI LIGHT Kft. a megküldött önéletrajzot, illetve az abban szereplő személyes adatokat erre irányuló kérés esetén 3 munkanapon belül törli. Az önéletrajzban szereplő személyes adatok törlésére vonatkozó kérelmet az AMBI LIGHT Kft. részére küldött e-mailben vagy postai úton nyújthatja be.

5. Az adatkezelési tájékoztató módosítása
5.1 Az AMBI LIGHT Kft. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt az AMBI LIGHT Kft. a honlapján nyilvánosságra hozza.

5.2 Az AMBI LIGHT Kft. az adatkezelési tájékoztató módosításáról az önéletrajzában megadott e-mail címén értesíti. Ha a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor önéletrajzban szereplő személyes adatok törlésére vonatkozó kérelmet az AMBI LIGHT Kft. részére küldött e-mailben vagy postai úton nyújthat be.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai
6.1 Hozzáféréshez való jog
Az AMBI LIGHT Kft.-hez kéréssel fordulhat, hogy tájékoztassa Önt arról, hogy kezeli-e a személyes adatait.

Ha az AMBI LIGHT Kft. kezeli a személyes adatait, akkor a következő adatokról tájékoztatja az AMBI LIGHT Kft. a személyes adataival kapcsolatban: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

Erre irányuló kérése esetén az AMBI LIGHT Kft. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

6.2 Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult az AMBI LIGHT Kft.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

6.3 Törléshez való jog
Kérésére az AMBI LIGHT Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli a regisztráció céljából megadott személyes adatait a regisztrációs adatbázisából.

Az AMBI LIGHT Kft. – kérés nélkül – törli a személyes adatait, ha (i) azokra nincs a továbbiakban szüksége regisztráció céljából, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) a személyes adatai kezelése jogellenes, vagy (iv) az AMBI LIGHT Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

Az AMBI LIGHT Kft. a regisztráció céljából gyűjtött személyes adatait nem törli, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

6.4 Adatkezelés korlátozásához való jog
Az adatkezelés korlátozása esetén az AMBI LIGHT Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Az AMBI LIGHT Kft. – kérésére – korlátozza az adatkezelést, ha (i) Ön vitatja a regisztráció céljából megadott személyes adatai pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, vagy (iii) az AMBI LIGHT Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását kéri.

Az AMBI LIGHT Kft. az adatkezelés korlátozásáról tájékoztatja, illetve tájékoztatja arról is, ha az adatkezelés korlátozást feloldja.

6.5 Adathordozhatósághoz való jog
Kérése esetén az AMBI LIGHT Kft. a rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában kiadja.

7. Személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése
7.1 Ha úgy gondolja, hogy az AMBI LIGHT Kft. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: adatkezeles@ambilight.hu.

7.2
A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségek egyikén

Levelezési cím:1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:+36 (1) 391-1400
Fax:   +36 (1) 391-1410
E-mail cím:  ugyfelszolgalat@naih.hu.

7.3 Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat. 

IRATKOZZ FEL A HÍRLEVÉLRE


Ambilight Rendezvény
www.ambilight.hu - 2012 Minden jog fenntartva! IRODA:    1047 Budapest, Wolfner utca 6 A épület fsz 1.
mobil:    +36-70-771-6808      E-mail: info@ambilight.hu
Kövess minket
A friss hírekért:

Ez a weboldal sütiket használ az oldallátogatási statisztika elkésztése céljából. Tájékoztató